1. Üldsätted

1.1. Sihtasutus Postimehe Fond (registrikood: 90013377) on asutatud eesti rahvusteaduste ning ajakirjanikuhariduse ja –harituse toetamiseks Eestis. See annab välja teadusgrante, toetab ajakirjandusüliõpilasi ning alates 2019. aastast korraldab Postimehe ajakirjanduskooli kursust.

1.2. SA Postimehe Fond lähtub koolituste korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja õppeteenuse osutamise tingimustest.

1.3.   SA Postimehe Fond asjaajamiskeel ja õppekeel on eesti keel.

1.4.   Õppetöö viiakse läbi aadressil Tartu mnt 80, Tallinn asuvates ruumides.

1.5.   Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (ak t), kus üks ak t on 45 minutit.

1.6.   Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerudes, e-kirja teel või õppeteenuse osutamise tingimuste dokumenti allkirjastades, et on tutvunud SA Postimehe Fond õppeteenuse osutamise tingimustega.

2. Koolitusele vastuvõtt, koolitusgrupi komplekteerimine ja koolituse ärajäämine

2.1.   Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kes on maksnud õppetasu.

2.2.   Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse ka õppijate poolt esitatud infot (oskused, varasem kogemus, õpivajadus, motivatsioon vm).

2.3. Koolitusele vastu võetud õppijatele saadetakse sellekohane kinnituskiri. Vähemalt 5 päeva enne koolituse algust saadetakse registreerunutele uus kiri, millele on lisatud koolituse toimumiskord ja teised korralduslikud detailid.

2.4. SA Postimehe Fondil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-kirja teel vähemalt 3-päevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel tagastatakse tasutud õppetasu.

2.5. Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.

3. Koolituse eest tasumine

3.1. Koolitusele registreerumine on aluseks õppetasu arve väljastamisele.

3.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Õppetasu tähtaegne tasumine on eelduseks koolitusel osalemiseks.

3.3. Kokkuleppel koolituse kontaktisikuga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa. Vastavasisuline kokkulepe fikseeritakse e-kirja teel ning juhul kui koolituse osamakse ei ole õigeaegselt laekunud, ei ole võimalik koolitusega jätkata ning sel põhjusel koolituse katkestamisel ei tagastada juba tasutud koolitustasu.

3.4. SA Postimehe Fond ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole tasutud täies mahus.

4. Koolitusest loobumine

4.1.   Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest esimesel võimalusel teavitada koolituse kontaktisikut.

4.2.   Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt 7 kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse tasutud õppetasu 100% ulatuses.

4.3.   Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 7 kalendripäeva enne koolituse algust tuleb arve tasuda 15% ulatuses või tagastatakse 85% õppetasust avalduse alusel.

4.4. Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

4.5.   Koolituspäevadelt puudumisel või koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, lähedastega seotud põhjused vms), siis käistletakse igat juhtumist individuaalselt.

5. SA Postimehe Fond õigused ja kohustused

5.1. SA Postimehe Fondil on õigus:

5.1.1. Kursuse gruppi mitte avada kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi;

5.1.2. Eriolukorra ajal või muudest mõjuvatest asjaoludest tulenevalt muuta õppe formaati ehk kontaktõpe asendada veebipõhise või muus vormis õppega.

5.2.   SA Postimehe Fondil on kohustus:

5.2.1. Läbi viia kursus vastavalt õppekavale;

5.2.2. Pidada koolituspäevade toimumise kohta arvestust;

5.2.3. Koolitaja haiguse või mõnel muul põhjusel ära jäänud koolituspäeva läbi viima tagant järgi õppijatega eelnevalt kokkulepitult ja neile sobival ajal.

6. Õppija õigused ja kohustused

6.1.   Õppijana mõistetakse täiskasvanut, kes on registreerunud ja/või vastu võetud SA Postimehe Fond koolitusele.

6.2.   Õppijal on õigus:

6.2.1. Registreeruda koolitusele, mis vastab tema õpivajadusele, mille sihtgruppi ta vastavalt õppekavale kuulub ja mille õppe alustamise tingimused on ta täitnud;

6.2.2. Osa võtta kvaliteetsest ja õppekavaga kooskõlas olevast õppest;

6.2.3. Saada täiendavat teavet koolituse sisu ja korralduse kohta e-posti aadressil ajakirjanduskool@postimees.ee;

6.2.4. Saada koolitusel osalemist või selle läbimist kinnitav tõend või koolituse lõpetamist tõendav tunnistus vastavalt õppekavas sätestatud tingimustele;

6.3. Õppijal on kohustus:

6.3.1. anda enda kohta tõeseid ja korrektseid andmeid;

6.3.2. hoida heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid, koolituskoha vara ja koolituskohta;

6.3.3. koolitusest loobumisel või selle katkestamisel teavitada korraldajat esimesel võimalusel;

6.4. Õppija kinnitab, et:

6.4.1. on teadlik, et mistahes mitteavalikku teavet, mille SA Postimehe Fond avaldab Õppijale või mis saab Õppijale muul viisil teatavaks koolituse jooksul on konfidentsiaalne teave. Õppija kasutab konfidentsiaalset teavet ainult õppijana enda õiguste ja kohustuste täitmiseks.

6.4.2. on teadlik, et SA Postimehe Fond ei loovuta ega litsentsi Õppijale mitte mingeid intellektuaalse omandi õigusi, välja arvatud piiratud tasuta lihtlitsentsi andmine intellektuaalse omandi õiguste teostamiseks viisil ja ulatuses, mis on vajalikud õppijale tema õiguste ja kohustuste täitmiseks. Õppija annab Postimehe Fond SA-le lihtlitsentsi tema poolt koolituse käigus loodud tulemite (nt kodused tööd) kasutamiseks koolituse ja õppekava arendamiseks ja täiendamiseks, samuti õppija nõusolekul tulemi avaldamiseks üldsusele. Sealjuures intellektuaalse omandi õigus tähistab kõiki Lepingu sõlmimise ajal kogu maailmas eksisteerivaid või hiljem tekkivaid intellektuaalse omandi õigusi, sealhulgas patente, kasulikke mudeleid, tööstus¬disainilahendusi ja kaubamärke, eelnimetatute registreerimistaotlusi ja õigusi eelnimetatute registreerimise taotlemiseks, autoriõigusi, ärisaladusi ning õigusi ärinimedele ja domeeninimedele.

6.4.3. on teadlik, et SA Postimehe Fond või teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi rikkuv tegevus koolituse jooksul annab SA-le Postimehe Fond õiguse koolituse katkestamiseks ning sellisel juhul katkestamise puhul õppetasu ei tagastata.

7. Isikuandmete töötlemine

7.1. Koolitusele registreerumisel töödeldakse õppijat tuvastavaid andmeid (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood) ja kontaktandmeid (telefon, e-post, aadress). Lisaks töödeldakse informatsiooni õppija töökoha, ameti, haridustaseme ja varasema ajakirjanduskogemuse kohta. Nimekiri ei ole täielik, sest esitatud kandideerimisdokumentidest (CV ja motivatsioonikiri) võib välja tulla isikuandmeid, mida ei ole nimetatud ja küsitud. Koolituse jooksul töödeldakse õppija kohta täiendavalt andmeid, mida õppija ise avaldab (nt andmed esitatavas töös) või mis tema kohta kogutakse või luuakse (nt hinded).

7.2. Isikuandmeid töödeldakse selleks, et

7.2.1. luua toimiv kommunikatsioonikanal õppijatega;

7.2.2. tagada vajalike andmete olemasolu õppimist tõendavate dokumentide korrektseks vormistamiseks.

7.2.3. omada statistilist ülevaadet õppijatest ning parandada koolitusteenuse kvaliteeti;

7.2.4. viia koolitust läbi.

7.3. Isikuandmete töötlemise seaduslikuks aluseks on:

7.3.1. õppija nõusolek andmete osas, mille õppija ise SA-le Postimehe Fond edastab (nt kontaktandmed) või koolituse käigus loob (nt kodused tööd);

7.3.2. lepingu täitmise vajadus andmete osas, ilma milleta ei ole võimalik käesolevaid õppeteenuse osutamise tingimusi täita (nt andmed õppija hariduse kohta);

7.3.3. SA Postimehe Fond õigustatud huvi õppija andmete töötlemiseks (nt koolituse korraldamise kvaliteedi tõstmine ning koolituse taseme valik õppijale).

7.4. Õppijate isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse valdavalt elektrooniliselt.

7.5. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitatakse

7.5.1. Ajakirjanduskooli kandideerimisdokumente kuni 1 aasta pärast ajakirjanduskooli lõppu;

7.5.2. Ajakirjanduskooli õppijate kontaktandmeid tähtajatult;

7.5.3. paberkandjal koolitusel osalejate allkirjalehti kuni 6 kuud pärast ajakirjanduskooli lõppu;

7.5.4. Ajakirjanduskooli õppijate koduseid töid tähtajatult.

7.5.5. SA Postimehe Fond poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni SA Postimehe Fond tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale vajadusel tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.

7.6. Isikuandmeid töödeldakse vaid selle inimese poolt, kelle tööülesanded näevad ette õppekorralduse aluste dokumendi punktis 7.3 täitmist.

7.7. SA Postimehe Fond teeb koostööd isikutega, kellele võidakse edastada koostöö raames ja sel eesmärgil andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid. Sellisteks kolmandateks isikuteks on meiega samasse kontserni kuuluvad isikud, reklaami- ja turunduspartnerid, rahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT-partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad tingimusel, et:

7.7.1. Vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;

7.7.2. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt meie juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

7.8. Kõigi nende üksikasjade osas, mida ei ole antud punktis kirjalikult välja toodud, lähtutakse isikuandmete töötlemisel Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetest ning küsimuste korral saab pöörduda andmekaitse ametniku poole: isikuandmed@postimeesgrupp.ee.